Ngày 11/10/2018, tại trụ sở Công ty nhân kỷ niệm 15 năm Ngày doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương. Công ty CP đầu tư phát triển nhà Constrexim đã long trọng tổ chức chúc mừng Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Trải qua 13 năm cổ phần hóa với muôn vàn khó khăn từ khi bắt đầu cổ phần hóa. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Cây công ty đã đạt được thành tích to lớn, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, các dự án của Công ty ngày có hiệu quả, đời sống và thu nhập tiền lương của CBCNV ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công ty còn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, Công ty chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và thường xuyên chăm lo công tác thiện nguyện xã hội.