Công ty Constrexim – HOD tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019
Ngày 27/9/2019 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tại Đại hội đã đông qua nhiều nội dung quan trọng : Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và trọng tâm hoạt động 2019, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Ban tổng Giám đốc và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong toàn hệ thống Công ty Constrexim – HOD, Công ty đã hoàn thành mọi chỉ tiêu của năm 2018 và là tiền đề tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2019.
Một số hình ảnh của hội nghị