Công ty Constrexim – HOD tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019
19/10/2019
Ngày 27/9/2019 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019