Ngày 19/7/2021. Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Constrexim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Đức Cây – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, bà Nguyễn Thị Lan Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Triều Dương – Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hải Nam – Thành viên Hội đồng quản tri, Phó Tổng Giám đốc Công ty và ban kiểm soát, các cổ đông Công ty.
Trong năm 2020, Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng lớn tới kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty do đại dịch Covid – 19 gây ra. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, sự quyết tâm, nỗ lực của ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV trong Công ty. Công ty Constrexim – Hod đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, năm 2020 Công ty đã chi trả cổ tức cho các cổ đông là 16% và kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 là 30% trên vốn điều lệ công ty là 300 tỷ.
Một số hình ảnh của đại hội:

                                            Ông Nguyễn Đức Cây - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa Đại hội


Ông Nguyễn Triều Dương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quản sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;


Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và ban kiếm soát năm 2020 và đề xuất phương án chi trả thù lao năm 2021


Ông Nguyễn Phương Lan - Trưởng ban kiếm soát đọc báo cáo ban kiểm soát năm 2020