Ngày 28/05/2020 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương năm 2020. Tại đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trong như;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019 và tình hình hoạt động năm 2020
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019
+ Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của ban Tổng Giám đốc và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV. Công ty CONSTREXIM – HOD đã hoạt thành mọi chỉ tiêu của năm 2019 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020